mohan

Wednesday, April 12, 2006

G.K. G வாசன்பேட்டி
இன்று தினகரன் வந்ததை படித்தேன் அதில் அவர் கூறிஇருப்பவை அத்தனையும் உன்மை தான்
அவரின் பேட்டி அ.தி.மு.க அரசின் 5அண்டு ஆட்சியை படம் பிடித்தி காண்பிக்கிறது.ஜெயல்லித்தா மத்திய அரசிடன் மோதல் போக்கை விட்டு விட்டு
நடந்திருத்தால் தமிழகம் முதல் மாநிலமாக மாறி இருக்கும்
நிங்களும் அவர் பேட்டியை படித்து விட்டு ஓரு நல்ல முடிவு எடுக்க வேன்டும்.

Monday, April 03, 2006

மழை மழை

笮 笮

Å¡Éò¨¾ µÕ Ó¨È ¯üÚ§¿¡ì¸¢É¢ý.ºüÚ ¦Àâ ÐÃø¸û Å¢ØòÐ, ¦¸¡ýÎþÕò¾É.

§ÅðÊ ÁÊòÐ ¸ðʦ¸¡ýÎ

̨¼Â ŢâòÐ ¿Î §Ã¡ðÊ÷ìÌ

Åò¾¡ý.

«Åý ̨¼ ÅÆ¢§Â Á¨Æ, ÐÃø¸û À¡öòÐ ºð¨¼Â ¿¨Éò¾Ð.

Á¢ýÎõ Å¡Éò¨¾ À¡÷о¡ý,

þýÕ¼ý ÓýÚ ¿¡ð¸û ¬¸¢Å¢ð¼Ð, þýÛõ þÃýÎ ¿¡ð¸û Á¨Æ þÕìÌõ ±ýÚ

ÌÕ¸¢È¡÷¸û.

±ýÉ ¦ºöÅÐ þÕò¾¨¾ ¨ÅòÐ þРŨà µðÊ¡¸¢Å¢ð§¼¡õ. þýÚ ±ýÉ,¦ºöÅÐ ±ýÚ §Â¡º¢òÐ ¦¸ýÎ ¿¼ò¾¡ý. ӾġĢ þ¼õ

¦ºý§È¡õ «ÅÕõ ¨¸¨Â ŢâòРŢð¼¡÷

Å¢ðÊø ÌÆó¨¾ ¸û ÀðÊÉ¢ ¸¢¼ôÀ¡÷¸û,±ýÚ, ±ýÉ¢§¸¡ý§¼ Á¨Æ¨Â ¾¢ðÊ ¦¸¡ý§¼ ¿¼ò¾¡ý.

ÅƢ¢ø µÕ Üð¼õ ¿¢ýÚ ¦¸¡ýÎ þÕòÐ. «ÅÛõ «ó¾

Üð¼ò¾¢ý ¯û§Ç ¦ºýÚ À¡÷ò¾¡ý,

µÕ ÁÃõ µðΠŢðÊý Á¢Ð º¡öòÐ þÕò¾Ð.Üð¼ò¾¢ø þÕò¾Å÷¸û ±øÄ¡õ ÁÃò¨¾ ¦Åð¼¡Å¢ð¼¡ø ŢΠÀ¡¾¢òÐ, Å¢Îõ ±ýÚ ÜÈ¢¦¸ýÎ þÕò¾É÷.

Å¢ðÊý ¦ºò¾¸¡÷ ¨¸¨Â À¢¨ºòÐ ¦¸ý§¼ ¿¢ýÈ¡÷.«Åý

¯¼§É Å¢ðÊý ¦ºò¾¸¡÷ þ¼õ

¦ºýÚ þÃñÊ Ó츢Ôõ,¦¸îºõ,¸Â¢Õõ §¸ðΠš츢 ºöò¾ ÁÃò¾¢ü츢 X ÅÊÅ¢ø µÕ ¾ü¸¡Ç¢Á¡¸ µÕ ÓðÎ ±üÀÎò¾¢É¡ý. «ÕÅ¡¨Ç ±ÎòÐ ÁÃò¾¢ý Á¢Ð

²È¢ º¢Ú º¢Ú ¸¢¨Ç, ¸¨ÇÔõ,¾¨Ç Ôõ ¦ÅðÊÉ¡. À¢ý Å¢ðÊý ¦ºò¾¸¡÷ þ¼õ ÅòÐ þÉ¢ ÀÂõ þø¨Ä ±ýÚ ÜȢɡý.

Å¢ðÊý ¦ºò¾¸¡÷ «ÅÉ¢¼õ µÕ 100 ÕÀ¡ö ¾ó¾¡÷ «ÅÛõ ¾Â츢 ¾Â츢 š츢 ¦¸ý¼¡ý.

Å¢ðÊý ¦ºò¾¸¡÷ «ÅÉ¢¼õ

¿¡¨Ç ¿£§Â ÅòÐ ÁüÈ §Å¨Ç¨ÂÔõ À¡÷ ±ýÚ ÌȢɡ÷.

Á¢ýÎõ Å¡Éò¨¾ À¡÷ò¾¡ý, º¢È¢ ¾¡¸ ÐâÂÐ.«Åý Áɾ¢ø ¿¢õÁ¢ þýÛõ þÃýÎ ¿¡ð¸ÙìÌ §Å¨Ç þÕ츢ÈÐ ±ýÚ.

Á¨Æ¨Â Áɾ¡È Å¡úò¾¢Å¢ðΠţ𨼠§¿¡ì¸¢ ¿¨¼¨Â ¸ðÊÉ¡ý.

Tuesday, March 28, 2006

ரஜினி புலி அல்ல பூனை

âɢ ÒÄ¢ «øÄ â¨½
±ó¾ µÕ ÓʨÅÔõ ¾öâÂÁ¡¸ ±Îì¸ÓÊ¡Áø ¾Âí̸¢È¡÷
¿¨¼ ¦ÀÈ¢ÕìÌõ §¾¡÷¾Ä¢ø ú¢¸÷¸û Å¢ÕôÀÀð¼Å÷¸ÙìÌ Å¡ì¸Ç¢ì¸×õ,
±ýÚ ÌȢŢðÎ ¾ýú¢¸÷¸û ¾ý ¸ðÎ
À¡ð¨¼ Å¢ðÎ ¦ºýÚ Å¢ÎÅ¡÷¸§Ç¡ ±ýÚ ÀÂôÀθ¢È¡÷.
¸¨Äì¸Õõ,ÓôÀÉ¡Õõ þ¨ÉòÐ ¿¢üÈ §À¡Ð âɢ «Å÷¸ÙìÌ «¾÷Å¡¸
ÌÈû ¦¸¡Îò¾¡÷ «ô§À¡Ð, ¸¨Äì¸Õõ,ÓôÀÉ¡Õõ Á¡ ¦ÀÚõ
¦ÅüÈ¢ ¦ÀüÈÉ÷ þ¾÷ìÌ Ãƒ¢É¢ ¾¡ý ¸¡ÃÉõ ±ýÚ ÀÄÕõ ¿õÀ¢É÷.
«ÎòÐ, «¼òÐ Åó¾ ÁüÈ §¾¡÷¾Ä¢ø
«Å÷ ÌÈû ¦¸¡Îò¾¡÷ «ô§À¡Ð, «¨Å
±ÎÀ¼Å¢ø¨Ä.
À¡. Á¡ .¸.¨Å ±¾¢÷òÐ §¾¡øÅ¢ «¨¼ò¾¡÷.
âɢ µÕ ¿øÄ ¿Ê¸÷. «Å÷ ¿Êô§À¡Î ¿¢÷측Áø ¾¡Ûõ ÌÆõÀ¢ ú¢¸÷¸¨ÇÔõ ¸ÆôÒ¸¢È¡÷.
«ÅÕìÌ ÐÉ¢×õ þø¨Ä «¨¾ ¦ÅĢ¢ø ¸¡ðÊ ¦¸ûÇ×õ ÓÊ¡Áø ¾Âí̸¢È¡÷
º¢Ä¿¡û ¿Ê¸Ã¡¸×õ º¢Ä¿¡û ºýɢ¡º¢Â¡¸×õ þÕ츢ȡ÷ «¸§Å¾¡ý
âɢ ÒÄ¢ «øÄ â¨½.
§Á¡¸ý ¸¡ó¾¢.

Monday, March 27, 2006

பில் கட்டாதவர்கள் வீட்டுக்கு

பில் கட்டாதவர்கள் வீட்டுக்கு
நோட்டிஸ் அனுப்பாமல் பவர் கட் செய்வதை எதிர்த்து வழக்கு .

மின்சார வாரியம் 15ஆம் தேதிக்குள் பணம் கட்டாவிட்டால் மின்இணைப்பு துண்டிக்கபடுவதை ஏதிர்த்து இன்று சென்னை உயர் நீதி மன்றத்தில் பொது நல வழக்கு ஒன்று இன்று பதிவு செய்யபட்டது
மின்வாரியம் மக்களிடம் இருத்து முன்று மாத டெப்பாசிட் வாங்கி ஊள்ளார்கள் .மேலும் எந்த முன் அறிவுப்பும் இல்லாமல் இனைப்பை துன்டிப்பதாள் மக்கள் மிகவும் பாதிக்க படுகிறார்கள்.
மின்வாரிய சட்டம் 2003 பிரிவு 56ல் கொண்டு வரபட்ட திருத்தபடி, 15 நாள் நோட்டிஸ் கொடுத்து விளக்கம் கேட்பின்பே மின் இணைப்பை துண்டிக்கவேண்டும்
காலதாமதமானாலும் இப்போது நீதியின் படிகளி தெட்டதிர்க்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் எண்று நம்பு வோமாக.
மோகன் காந்தி.

Sunday, March 26, 2006

மை...மை...மை..

படிப்பிள் புதுமை,
பழக்கத்தில் துய்மை,
ஓழுக்கத்தில் நேர்மை,
உணவில் புலால் ஊன்ணாமை,
உடையில் வென்மை,
அரசியல்லில் கூர்மை,
களையில் இயலாமை,
கவிதையில் கலப்பில்லாமை,
ஊழைப்பில் சோர்வுஇல்லாமை,
நிளத்தில் பிரிவு இல்லாமை.

Saturday, March 25, 2006

என் பையன் பள்ளியில் ஒரு மானவன் சொன்னான் இப்ப ஒரு கம்ப்யுட்டர்
படிக்கும் மானவன் படம் எடுத்தால் அவன் என்ன பெயர் வைப்பான் தெரியுமா
1- 7GB HARD DISK COLONY.
2- ENAKKU 20GB
UNAKKU 18 GB.
3- PUTHUKOTAIL IRUNTHU VIRUS .
4- ENGA OORU PROGRAMMER.
5-VIRUS I
VETAIYADU
VILLAIYADU.

jokes.......

sastra is an deemed university.
My daughter is studying in this college.She told that in her college there is a sir named ,Eliyas
He says a joke,
a biscuit maker writes a loveletter to his girl friend:
Dear Marie,yesterday was avery Good day .Ourn meeting was Truly nice.But the chance of success of love is 50-50,because your father is a Tiger.Will u givw ur Little heart to me.Otherwise I will Become a Krackjack.
mohan gandhi.

Friday, March 24, 2006

கேப்டன்

கேப்டன் விஐயகாந் இன்னு நான் பல கோடிகளை இழந்து விட்டேன் எனக்கு வாய்ப்பு தாருங்கள் என்ரு குறி இருக்கிரார் இவர் முன்பு இரன்டு திராவிடகட்சிகளும் லச்சம் வாக்குவதாக குறினார் எனக்கு வாய்ப்பு தந்தால் லச்சம் இல்லாத அரசு அமைப்பேன் என்ரு குறினார் இன்றோ
தான் பல கோடிகளை இழந்ததை தனக்கு வாய்ப்பு தந்தால் மீட்டு விடு வதுபோல் குருகிறார் மக்களை அவர் முட்டால் என்ரு என்னி விட்டாரா இழந்ததை லச்சம் வாக்காமல் நேர் வழியில் எப்படி மிட்பார்
மோகன்.