mohan

Wednesday, April 12, 2006

G.K. G வாசன்பேட்டி
இன்று தினகரன் வந்ததை படித்தேன் அதில் அவர் கூறிஇருப்பவை அத்தனையும் உன்மை தான்
அவரின் பேட்டி அ.தி.மு.க அரசின் 5அண்டு ஆட்சியை படம் பிடித்தி காண்பிக்கிறது.ஜெயல்லித்தா மத்திய அரசிடன் மோதல் போக்கை விட்டு விட்டு
நடந்திருத்தால் தமிழகம் முதல் மாநிலமாக மாறி இருக்கும்
நிங்களும் அவர் பேட்டியை படித்து விட்டு ஓரு நல்ல முடிவு எடுக்க வேன்டும்.

Monday, April 03, 2006

மழை மழை

笮 笮

Å¡Éò¨¾ µÕ Ó¨È ¯üÚ§¿¡ì¸¢É¢ý.ºüÚ ¦Àâ ÐÃø¸û Å¢ØòÐ, ¦¸¡ýÎþÕò¾É.

§ÅðÊ ÁÊòÐ ¸ðʦ¸¡ýÎ

̨¼Â ŢâòÐ ¿Î §Ã¡ðÊ÷ìÌ

Åò¾¡ý.

«Åý ̨¼ ÅÆ¢§Â Á¨Æ, ÐÃø¸û À¡öòÐ ºð¨¼Â ¿¨Éò¾Ð.

Á¢ýÎõ Å¡Éò¨¾ À¡÷о¡ý,

þýÕ¼ý ÓýÚ ¿¡ð¸û ¬¸¢Å¢ð¼Ð, þýÛõ þÃýÎ ¿¡ð¸û Á¨Æ þÕìÌõ ±ýÚ

ÌÕ¸¢È¡÷¸û.

±ýÉ ¦ºöÅÐ þÕò¾¨¾ ¨ÅòÐ þРŨà µðÊ¡¸¢Å¢ð§¼¡õ. þýÚ ±ýÉ,¦ºöÅÐ ±ýÚ §Â¡º¢òÐ ¦¸ýÎ ¿¼ò¾¡ý. ӾġĢ þ¼õ

¦ºý§È¡õ «ÅÕõ ¨¸¨Â ŢâòРŢð¼¡÷

Å¢ðÊø ÌÆó¨¾ ¸û ÀðÊÉ¢ ¸¢¼ôÀ¡÷¸û,±ýÚ, ±ýÉ¢§¸¡ý§¼ Á¨Æ¨Â ¾¢ðÊ ¦¸¡ý§¼ ¿¼ò¾¡ý.

ÅƢ¢ø µÕ Üð¼õ ¿¢ýÚ ¦¸¡ýÎ þÕòÐ. «ÅÛõ «ó¾

Üð¼ò¾¢ý ¯û§Ç ¦ºýÚ À¡÷ò¾¡ý,

µÕ ÁÃõ µðΠŢðÊý Á¢Ð º¡öòÐ þÕò¾Ð.Üð¼ò¾¢ø þÕò¾Å÷¸û ±øÄ¡õ ÁÃò¨¾ ¦Åð¼¡Å¢ð¼¡ø ŢΠÀ¡¾¢òÐ, Å¢Îõ ±ýÚ ÜÈ¢¦¸ýÎ þÕò¾É÷.

Å¢ðÊý ¦ºò¾¸¡÷ ¨¸¨Â À¢¨ºòÐ ¦¸ý§¼ ¿¢ýÈ¡÷.«Åý

¯¼§É Å¢ðÊý ¦ºò¾¸¡÷ þ¼õ

¦ºýÚ þÃñÊ Ó츢Ôõ,¦¸îºõ,¸Â¢Õõ §¸ðΠš츢 ºöò¾ ÁÃò¾¢ü츢 X ÅÊÅ¢ø µÕ ¾ü¸¡Ç¢Á¡¸ µÕ ÓðÎ ±üÀÎò¾¢É¡ý. «ÕÅ¡¨Ç ±ÎòÐ ÁÃò¾¢ý Á¢Ð

²È¢ º¢Ú º¢Ú ¸¢¨Ç, ¸¨ÇÔõ,¾¨Ç Ôõ ¦ÅðÊÉ¡. À¢ý Å¢ðÊý ¦ºò¾¸¡÷ þ¼õ ÅòÐ þÉ¢ ÀÂõ þø¨Ä ±ýÚ ÜȢɡý.

Å¢ðÊý ¦ºò¾¸¡÷ «ÅÉ¢¼õ µÕ 100 ÕÀ¡ö ¾ó¾¡÷ «ÅÛõ ¾Â츢 ¾Â츢 š츢 ¦¸ý¼¡ý.

Å¢ðÊý ¦ºò¾¸¡÷ «ÅÉ¢¼õ

¿¡¨Ç ¿£§Â ÅòÐ ÁüÈ §Å¨Ç¨ÂÔõ À¡÷ ±ýÚ ÌȢɡ÷.

Á¢ýÎõ Å¡Éò¨¾ À¡÷ò¾¡ý, º¢È¢ ¾¡¸ ÐâÂÐ.«Åý Áɾ¢ø ¿¢õÁ¢ þýÛõ þÃýÎ ¿¡ð¸ÙìÌ §Å¨Ç þÕ츢ÈÐ ±ýÚ.

Á¨Æ¨Â Áɾ¡È Å¡úò¾¢Å¢ðΠţ𨼠§¿¡ì¸¢ ¿¨¼¨Â ¸ðÊÉ¡ý.